Skip to content
+36-30-190-7315 arthuman@arthuman.hu

Üzemeltető:
Kp-Fiscus Bt.
Székhely: 1222 Budapest, Szondi utca 9.
Adószám: 20353953-1-43

Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat (munkanapokon 8-17 óráig): +36-30-190-7315
e-mail: arthuman@arthuman.hu

Az internetes tárhelyet biztosítja:

Tárhelypark Kft.

Székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Telephelye: 1119 Budapest, Mohai köz 4. IV. em. 4.

Adószáma: 23289903-2-13

Fizetési módok:

Utánvétes fizetés: Fizetés készpénzben a futárnak a csomag átvételekor.

Bankkártyás fizetés: fizetés Bankkártyával vagy Barion tárcával. Működik előre feltöltött e-pénz egyenlegről, kártya nélkül is.
A bankkártya adatait nem oldalunkon, hanem a Barion biztonságos oldalán kell megadnia.
A Barion Payment Zrt., tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján.
Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 | Intézmény azonosító: 25353192

Banki átutalás: a cég bankszámlaszámára.

Szerződés

A weboldalunkról küldött, visszaigazolt megrendelés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven köttetik.
A szerződés akkor lép hatályba, amikor megrendeléséről megkapta a visszaigazolást, melyet rendszerünk azonnal és automatikusan kiküld.
A szerződéseket nem iktatjuk, de a teljesítést követően 6 hónapig megőrizzük, majd töröljük. A törlésig a szerződésről az Ön kérésére a rendelésszám alapján email-ben másolatot küldünk.

FONTOS: ha nem látja postafiókjában a visszaigazolást, kérjük, ellenőrizze a spam mappában is, mert egyes szolgáltatók túl érzékenyre állított spam szűrői kiszűrhetik levelünket. Amennyiben nem kapna visszaigazolást, mindenképpen jelezze felénk, mert ez utalhat az internetes szolgáltatás pillanatnyi hibájára, és ebből fakadóan az is előfordulhat, hogy rendelését nem kaptuk meg.

Amennyiben vásárlásáról nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze felénk!

Panaszkezelés, vitarendezés

Amennyiben Ön, mint fogyasztó azt tapasztalja, hogy a Kp-Fiscus Bt. nem a jogszabályi előírásoknak, szerződéses feltételekben (ÁSZF) leírtaknak, szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesítette a szerződést, kellék és termékszavatossági igényét, panaszával első sorban a vállalkozásunkhoz fordulhat.
Panaszával megkereshet bennünket postai úton vagy személyesen székhelyünkön, valamint telefonon és e-mailben a fenti elérhetőségeinken.
Amennyiben a vállalkozásunk dokumentáltan elutasította igényét, vita keletkezett a két fél között, akkor a Ön igénye jogosságának megítélése végett fordulhat a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testülethez, vagy a bírósághoz.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljukl. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontokról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Önnek adjuk,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek megküldjük legkésőbb 30 napon belül megküldjük.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek a 1997. évi CLV. törvény szerint tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Kp-Fiscus Bt. – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozásunk indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Kp-Fiscus Bt. köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles.

Online fogyasztói jogviták hatékony és bíróságon kívüli rendezésének eszköze az Online Vitarendezési Platform, mely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Kp-Fiscus Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kp-Fiscus Bt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt is érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Kp-Fiscus Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.)Korm. rendelet alapján az említett kormányrendeltben foglalt eszközöket forgalmazó vállalkozás jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Kp-Fiscus Bt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá. A forgalmazott termék köre nem jótállás kötelezett.
Termékeinkre azok sajátosságaira tekintettel jótállást nem vállalunk.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A 151/2003 (IX.22.)Korm. rendelet hatálya alá eső termékek forgalmazása esetében a vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ez alól kivételt képeznek az online módon letölthető termékek, melyekhez a vásárlást követően a megrendelő hozzájut, s azok visszaszolgáltatására a dolog természetéből adódóan nincs lehetőség.

Az elállási/felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében:

attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Kp-Fiscus Bt., telefon: +36-30-190-7315; E-mail: arthuman@arthuman.hu).

Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát fenti elérhetőségeink egyikére.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az “a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

A megrendelő hozzájárulása:
A megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a fenti feltételeket ismeri és elfogadja.

Back To Top